Vystupující

prof.Radek Zbořil

Profesor na univerzitě palackého v olomouci

Radek Zbořil je profesorem fyzikální chemie a zakládajícím ředitelem Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) na UP v Olomouci. Od roku 2018 hostuje jako vědecký pracovník na Friedrich–Alexander University Erlangen–Nürnberg v Německu. V současnosti zároveň působí jako vědecký ředitel výzkumné jednotky RCPTM Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN) a je také zástupcem ředitele Centra nanotechnologií v rámci vysokoškolského ústavu CEET – Centra energetických a environmentální technologií na VŠB – Technické univerzitě Ostrava, kde vede Materials-Envi Lab.

Tomáš šebek

Chirurg, účastník misí lékařů bez hranic, ministr zdraví

Tomáš Šebek je doktor medicíny, pracující téměř 20 let jako konzultant v oblasti chirurgie gastrointestinálních onemocnění, konkrétně rakoviny tlustého střeva. Je zakladatelem lékařské agentury eCME MeDitorial a rovněž spoluzakladatelem virtuální nemocnice a unikátního telemedicínského projektu uLékaře.cz, který vyústil v pre-investici do MED21. Již sedmkrát absolvoval v rámci Lékařů bez hranic válečné chirurgické mise na Haiti, do Afghánistánu, Jižního Súdánu a Jemenu. Je aktivním členem představenstva MSF/MSF SITS, instruktor ATLS v rámci American College of Surgeons a také se podílí na vysílání pro BBC. Tomáš je zároveň zakladatelem expertní platformy Ministr Zdraví.

barbora dubanská

zakladatelka advokátní kanceláře dubanska & co.

Barbora Dubanská je zakladatelkou advokátní kanceláře dubanska & co., kde spolu se svým týmem aktivně pracuje na zlepšování oblasti digitálního zdravotnictví a farmaceutického práva. Jako aktivní zastánkyně otevřených dat a členka správní rady think-tanku Ministr Zdraví se angažuje v oblasti inovací a veřejného zdraví. Barbora je víc než jen tradiční advokátkou, aktivně se zapojuje do prosazování témat spojených se zdravím jak mezi širokou veřejností, tak odborníky v oboru. Při své práci čerpá ze svých rozsáhlých právnických zkušeností v ČR i zahraničí. Kromě toho mentoruje hackathony a start-upy v oblasti zdraví a farmacie.

petr michník

Vedoucí subdivize administrativy: 

Hyundai Motor Manufacturing Czech 

Petr Michník je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 2006 pracuje v nošovické automobilce Hyundai, kde začínal jako právník a postupně se vypracoval na vedoucí pozice. Jeho úsilí a schopnosti ho dovedly k řízení právního oddělení a později k vedení oddělení vnějších vztahů. V roce 2021 dosáhl vrcholu své dosavadní kariéry a stal se vedoucím subdivize administrativy, na této pozici setrvává dodnes. Předchozí zkušenosti získal v energetickém průmyslu a stavebnictví, což mu dodalo široký rozhled a schopnost efektivně řešit různorodé výzvy v korporátním prostředí.

prof.stanislav mišák

ŘEDITEL VYSOKOŠKOLSKÉHO ÚSTAVU: CENTRE FOR ENERGY AND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES

Stanislav Mišák je vůdcem a vizionářem na poli energetiky a životního prostředí. Jako ředitel Centra energetických a environmentálních technologií na VŠB – Technické univerzitě Ostrava se celý svůj profesní život věnuje výzkumu a vývoji nízkouhlíkových technologií. Jeho posláním je snižovat energetickou náročnost a zajišťovat energetickou bezpečnost a surovinovou nezávislost na všech úrovních, od regionů až po členské země Evropské unie. Jeho další profesní specializací je výzkum v oblasti technické diagnostiky vysokonapěťových systémů. Je hlavním řešitelem Národního centra pro energetiku, jež sdružuje 24 významných partnerů z výzkumné i aplikační sféry, kteří jsou inovačními lídry v oblasti moderní energetiky. Je také autorem více než 500 vědeckých publikací, vlastníkem evropského patentu, desítek národních patentů a jiných předmětů duševního vlastnictví.

NORBERT SCHELLONG

ŘEDITEL NEMOCNICE HAVÍŘOV

Norbert Schellong je ředitelem Nemocnice Havířov, která pod jeho vedením prošla výrazným rozvojem. Jeho přístup k inovacím a kvalitě péče umožnil nemocnici nejen zlepšit své postavení v Moravskoslezském kraji, ale také stát se předním zdravotnickým zařízením v České republice. Norbert Schellong se věnuje rozšiřování služeb nemocnice, včetně zavádění robotické chirurgie a dalších specializovaných oborů. Jeho úsilí bylo oceněno titulem Manažer roku 2020 uděleným Českou manažerskou asociací. Norbert je také členem odborného kolegia Centra telemedicínských služeb Fakultní nemocnice v Ostravě, Mezinárodní asociace pro telemedicínu, vědecké rady Lékařské fakulty Ostravské univerzity, resortní pracovní skupiny pro telemedicínu Ministerstva zdravotnictví a odborným garantem projektu zlepšování nemocniční stravy.

tadeáš ochodek

Ředitel pro spolupráci s průmyslem & Ředitel Výzkumného energetického centra CEET VŠB-TUO 

Tadeáš Ochodek působí jako ředitel výzkumného energetického centra CEET VŠB-TUO a ředitel pro spolupráci s průmyslem. Je spoluautorem mnoha odborných publikací a článků. Podílel se také na řešení řady vědecko-výzkumných projektů. Zajímá se především o oblast obnovitelných zdrojů energie, výzkumu a vývoje, což se odráží také v jeho pedagogické činnosti. Na univerzitě přednáší na téma Systémy budov a systémy řízení vytápěcích zdrojů, Spalovací zařízení či Teorie spalovacích pochodů, zároveň je garantem těchto předmětů.

pavel kordik

docent na ČVUT V PRAZE

Pavel Kordík působí na Fakultě informačních technologií ČVUT. Odborně se věnuje výzkumu metod strojového učení, zejména pak doporučovacím systémům. Aktivně se angažuje také v budování start-upů. Jako spoluzakladatel firem Recombee a UNICO.AI přenáší své odborné znalosti do praxe a hledá inovativní způsoby, jak využít technologie strojového učení k řešení reálných problémů. Je aktivním členem v neziskových organizacích, jako je prg.ai nebo aidetem.cz.

Markéta Lőrinczy

ceo phonexia

Markéta Lőrinczy působí jako ředitelka brněnské společnosti Phonexia, která je světovým lídrem ve vývoji softwaru pro rozpoznávání lidského hlasu a mluvené řeči. Po dokončení doktorského studia obchodní etiky na Mendelově univerzitě v Brně se zaměřila na komplexní svět technologických firem, kde etika hraje klíčovou roli. Její práce představuje spojení technologického pokroku s etickými zásadami, což jí umožňuje vést Phonexii k dalším úspěchům a zároveň poskytovat spolehlivá a inovativní řešení ve světě rozpoznávání hlasu.

lukáš loun

CEO MAIA LABS

Lukáš Loun je zakladatelem a generálním ředitelem technologického start-upu MAIA LABS. S více než deseti lety zkušeností získaných v mezinárodních technologických gigantech jako ABB a SIEMENS, kde působil na různých ředitelských pozicích, má hluboký vhled do průmyslových potřeb a trendů. MAIA LABS je inteligentní modul pro endoskopii, který využívá nejmodernější technologie umělé inteligence. Lukášův tým nejenže přináší revoluční řešení do zdravotnictví, ale také transformuje diagnostické postupy, čímž zlepšuje péči o pacienty a usnadňuje práci lékařům.

jan bizík

Mobility Innovation Hub

Jan Bizík vede Mobility Innovation Hub v rámci programu Technologické inkubace, který realizuje agentura CzechInvest. Má dlouholeté podnikatelské zkušenosti v poradenství a IT a sám již realizoval několik start-upů. Jeho angažovanost nekončí u vlastních projektů – jako mentor a expert na start-upy poskytuje cenné rady nejen začínajícím podnikatelům, ale i Evropské komisi. V minulosti zastával řadu významných manažerských pozic v českých a mezinárodních společnostech. Během svého tříletého působení v čele start-upového programu pro sociální projekty v Laboratoři Nadace Vodafone získal ocenění za nejlepší program v České republice za rok 2019. Jan má zkušenosti i z českého a mezinárodního investorského prostředí, kde působil také jako portfolio manažer pro soukromého investora.

Vojtěch kadlec

CBO & Co-Founder UNICO

Vojtěch Kadlec je CBO & co-founder společnosti UNICO a zaměřuje se na technologické inovace a jejich komercionalizaci. Úspěšně se podílel na licencování technologií v řádech milionů korun a stál u vzniku několika technologických start-upů. Jeho specialitou je analytický pohled na podnikání – provádí business validace a assessment/evaluace, aby zajistil úspěch nových podnikatelských iniciativ.

petr jahn

Co-Founder SprayVision

Petr Jahn je spoluzakladatelem společnosti SprayVision. Svou strojírenskou vynalézavost a zkušenosti s rozvojem nových podniků využívá k vytváření inovativních řešení pro průmysl nátěrových hmot. S více než desetiletou praxí vedl a podporoval řadu projektů v oblasti nátěrových technologií, řízení prodeje a aplikované mechaniky, přičemž pracoval s různorodými a mezinárodními týmy a klienty. S nadšením se věnuje zlepšování kvality, efektivity a udržitelnosti procesů a produktů v oblasti nátěrových hmot a posilování postavení zákazníků pomocí poznatků a nástrojů založených na datech. Jeho posláním je transformovat odvětví nátěrových hmot pomocí špičkových technologií a služeb zaměřených na zákazníka.

jakub doležel

vedoucí projektového týmu Centra telemedicínských služeb FN Ostrava

Jakub Doležel v současné době pracuje jako vedoucí projektového týmu Centra telemedicínských služeb FN Ostrava. Paralelně působí jako odborný pracovník projektu LERCO na LF OU a aktivně se podílí na výuce ve vybraných vzdělávacích a studijních programech. Do roku 2022 zastával pozici odborného asistenta Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence. Pracovní zkušenosti získal také jako všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí na Interní a kardiologické klinice FN Ostrava a LF OU. Zaměřuje se na aplikaci telemedicíny do klinické praxe, výzkum a vývoj v oblasti telemedicínských řešení a na vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti eHealth a telemedicíny. Je autorem a spoluautorem řady publikací v indexovaných časopisech (WoS, Scopus), pravidelně vystupuje na odborných a vědeckých kongresech a zapojuje se do činnosti odborných profesních společností.

ondřej volný

zástupce přednosty pro vědu a výzkum: Neurologická klinika FN Ostrava

Dr. Ondřej Volný je zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Neurologické klinice FN Ostrava. Od roku 2021 rovněž zastává funkci vedoucího Centra klinických neurověd LF Ostravské univerzity. Jeho široké portfolio aktivit zahrnuje také působení na pozicích post-doctoral researcher v Mezinárodním centru klinického výzkumu FN u sv. Anny a LF MU (ICRC), externí konzultant a metodik pro klinické doporučené postupy v rámci Českého národního centra Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation (CEBHC-KT) pod LF MU. Zároveň výzkumně spolupracuje s The Calgary Stroke Program. Za svou vynikající práci získal několik národních i zahraničních ocenění, což odráží jeho výjimečné schopnosti a přínos oboru neurověd a klinického výzkumu

ondřej slach

prorektor pro strategii a rozvoj (Osu)

Ondřej Slach vyučuje na Ostravské univerzitě, kde je také aktivním členem Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. Zároveň působí jako externí poradce pro Ministerstvo pro místní rozvoj a spolupracuje s Technologickou agenturou ČR. Jeho práce zahrnuje i projektování kulturních a rozvojových strategií pro Ostravu a Moravskoslezský kraj.

Matěj misař

zakladatel společnosti carebot

Matěj Misař je jedním ze zakladatelů společnosti Carebot. Bývalý novinář se zaměřením na zdravotnictví a politiku a moderátor hlavní zpravodajské relace. Jeho startup se specializuje na včasnou diagnostiku z obrazového vyšetření, a tím pomáhá zachraňovat lidské životy. Za tento přínos byl s týmem oceněn mnohými cenami jako Deloitte #Fast50, Vodafone Nápad roku, Inovátoři 2022, AI Awards 2023, Pfizer HealthcareLab a dalšími. Je jednou z osobností české AI zdravotnické scény a pravidelně přednáší na téma o využití AI ve zdravotnictví v různých zemích Evropy, a to ať už na předních zdravotnických a odborných konferencích, tak i v rámci seminářů a předmětů na vysokých školách. Matěj je také členem Advisory boardu České asociace umělé inteligence.

daniel kvak

ceo carebot

Daniel Kvak je CEO českého biotechnologického startupu Carebot, který disponuje jedinečným know-how v oblasti umělé inteligence, strojového učení a analýzy dat v lékařském zobrazování. Společnost se zaměřuje na vývoj inovativního softwaru s přesahem do klinické praxe, zejména pro využití v radiologii, pneumologii a onkologii. Tým společnosti tvoří zkušení programátoři, výzkumní pracovníci, odborníci na zdravotnické právo a tým více než 80 radiologů z celého světa. Daniel je aktivní výzkumník s několika oceněnými publikacemi v prestižních časopisech Q1 zaměřených na zobrazovací data, strojové učení v radiologii. Mimo jiné působí jako recenzent pro časopis European Radiology, oficiální žurnál Evropské radiologické společnosti.

michal lorenc

VEDOUCÍ R&D PROGRAMŮ V ONSEMI

Michal Lorenc je vedoucím R&D programů ve společnosti onsemi. Za sebou má 30 let praxe ve výzkumu, vývoji a výrobě polovodičových materiálů, struktur a součástek. Ve spolupráci s výzkumnými organizacemi vedl desítky projektů na lokální i korporátní úrovni zaměřených na růst polovodičových krystalů, výrobu leštěných polovodičových desek, polovodičových struktur a součástek. Také se významně podílel na výzkumu a vývoji technologie pro výrobu polovodičových desek karbidu křemíku. Od roku 2023 působí jako viceprezident pro průmysl v Czech National Semiconductor Cluster.